સરવે મુજબ મોટાભાગના કપલ્સનું માનવું છે કે, ઠંડીની મૌસમ સેક્સ કરવા માટે બેસ્ટ હોય છે અને ખાસ કરીને ડિસેમ્બરના મહિનો સેક્સ કરવા માટે બેસ્ટ મહિનો છે. કપલ્સના મતે ડિસેમ્બર રોમેન્ટિક મહિનો હોય છે.

1 / 3
સંપૂર્ણ લેખ વાંચવા માટે...