આપણા ગુજરાતી પ્રજા પ્રકૃતીની ખુબ કાળજી કરનારા લોકો છીએ. કૂદરતી તથા કૃત્રિમ પ્લાન્ટ આપણે ઘરમાં સુશોભન માટે વપરાતા હોઈએ છીએ.

પણ રાયા સંડેર બુજાનાંનું આ અદ્દભૂત મીનીચ્ચેર પેપર પ્લાન્ટ એ આપણું મન મોહિલે છે. અને આપણા ને પણ ઈચ્છા જગાડે છે કે એમાં થી એક પ્લાન્ટ આપણે લઈ ઘરમાં મૂક્યે…

1 / 11
સંપૂર્ણ લેખ વાંચવા માટે...