તમે જયારે પણ કોઈ અજાણી જગ્યાએ જાઓ અને તેના બાથરૂમનો કે ચેન્જરૂમનો ઉપયોગ કરો તો તમે પણ સાવધાની રાખજો જ, જોઈ લો આ જ્યાં બાથરૂમમાં એક ગુપ્ત કેમેરો લગાવામાં આવ્યો હતો.

એક સુંદર યુવતી બાથરૂમમાં આવે છે અને અજાણપણે જ એક બાદ એક એમ બધાં જ કપડાં ઉતારવા લાગે છે ત્યાં જ તેની નજર છુપાવી રાખેલા કેમેરા તરફ જાય છે. ત્યારબાદ જે થાય છે તે જરૂર જો જો કેમ કે તમારી આંખો પહોળી કરવા માટે એટલું જ પુરતું છે.